Co-Green

Woningcorporatie Eigen Haard, ERA Contour, Architectenbureau KOW en amoveerder Oranje hebben hun krachten gebundeld om het concept Co-Green te ontwikkelen. Middels een hechte samenwerking werken de partijen collectief aan het realiseren van de ambitieuze doelstelling van het concept: klimaatneutraal en kostenneutraal slopen, ontwikkelen en bewonen.

De inhoudelijke doelstellingen (essenties) van het concept Co-Green zijn:

  • Duurzaam slopen, bouwen en bewonen
  • Ecologische duurzaamheid gekoppeld aan leefbaarheid
  • Budgetneutraliteit
  • Lagere exploitatielasten voor bewoners
  • Het ontwikkelen van een repeteerbaar woonconcept en proces
  • Samenwerking tussen partijen
     

Een unieke samenwerking

Met het project Co-Green wordt afscheid genomen van traditionele bouwprocessen door op een vernieuwende wijze met elkaar samen te werken. Een samenwerking die is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen en waar transparantie centraal staat. Alleen op deze manier kunnen zowel de ambitieuze inhoudelijke als financiële doelstellingen gehaald worden. Binnen het concept Co-Green werken amoveerder, ontwikkelaar, architect, bouwer, stadsdeel en (toekomstige) woonconsument op een unieke manier met elkaar samen om een klimaatneutrale woonbuurt met een optimale leefbaarheid te realiseren. De partijen hebben al intensief met elkaar om de tafel gezeten om de ambitie die door Eigen Haard in de markt is gezet om te zetten in een gezamenlijk opgestelde visie voor een haalbaar plan. Nu de basis is vastgelegd, is de eerste stap gezet om het traditionele denken en werken in de bouwsector te doorbreken. In deze nieuwe manier van werken zijn intensieve kennisdeling, een coöperatieve werkstructuur en het gezamenlijk dragen van risico’s leidend.

Enkele ambities op klimaatneutraal gebied zijn:
- dat 90% van het recyclebare sloopmateriaal hoogwaardig wordt hergebruikt of wordt gerecycled
- dat alle energie en water, dat nodig is voor de sloop/bouw en bewoning, wordt bespaard òf duurzaam wordt opgewekt op locatie, zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Om de klimaatneutrale maatregelen te betalen is ingezet op ketensamenwerking. Door in co-creatie te werken met alle partijen in de keten, gebeurt niets dubbel: alle overlap in tijd en budgetten wordt vermeden. Zo wordt gewerkt met een 100% transparante vastgoedexploitatie. Hierdoor worden onder meer faalkosten maximaal gereduceerd. Tevens zijn duurzaamheidsessenties vertaald in KPI’s, waaraan het eindresultaat getoetst wordt. Ten slotte is er een dynamisch verdelingsmodel ontwikkeld waarmee alle partijen risicodragend participeren en samenwerken in het project. Door het gemeenschappelijke einddoel blijven alle partijen gemotiveerd om tot het einde de verantwoordelijkheid te pakken voor het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen.