Buurtlift

Grote renovatieprojecten worden vaak geïnitieerd vanuit een technische achtergrond. Bij ERA Contour gaan we graag een stap verder. In nauwe samenwerking met bewoners, woningcorporatie of belegger en onze ketenpartners in het renovatieproces. Buurtlift gaat niet alleen over stenen, maar ook over tevredenheid en betrokkenheid van bewoners, duurzaamheid van gebouwen, (financiële) toekomstwaarde en de ‘gezondheid’ van de hele buurt. Op al die aspecten bepalen we samen het ambitieniveau en de daarbij behorende ingrepen.

U kunt als eigenaar/corporatie op verschillende etages van de Buurtlift instappen. Aan de slag binnen duidelijke financiële kaders en met duidelijke doelstellingen. En met frisse energie. We knappen dus niet alleen de gebouwen op. Maar liften een complete buurt. Een innovatieve, gestructureerde manier van denken en werken met een hoger rendement. Dat is Buurtlift.

Aanpak
ERA Contour denkt dat de renovatieopgave van de toekomst breder is dan alleen een technische opgave. Een renovatieopgave kan namelijk vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Daarom hebben wij het concept de Buurtlift ontwikkeld. De toegevoegde waarde van dit concept ligt in het kunnen aanbieden van de juiste oplossing voor vragen die vanuit die verschillende invalshoeken gesteld kunnen worden. Zo kan renovatie worden gezien als: 

Financiële opgave
Door de stagnerende koopwoningenmarkt kunnen corporaties woningen minder goed verkopen. Complexen zullen dus langer in de portefeuille worden gehouden. Om deze complexen te kunnen doorexploiteren zijn investeringen noodzakelijk. Dit vraagt om een goed management en kennis van de portefeuille om te kunnen beslissen in welke complexen het zinvol is om in te investeren en vanuit welke portefeuillestrategie dit gedaan wordt. Bovendien is een steeds groter deel van de na-oorlogse voorraad functioneel en technisch aan het verouderen. Dit alles vraagt om een adequate, op het complex afgestemde oplossing en aanpak.

Duurzaamheidsopgave
Diverse steden hebben grote ambities uitgesproken om de komende jaren de CO2-uitstoot sterk terug te dringen. Daarvoor is het belangrijk dat juist de grote hoeveelheid oude woningen in ons land energiezuiniger worden. De Buurtlift helpt corporaties en beleggers om invulling te geven aan deze verduurzamingsopgave,op zowel portefeuille- als projectniveau.

Technische opgave
Of de gewenste ingrepen vanuit sociaal of duurzaamheidsambitie ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden binnen acceptabele investeringen is afhankelijk van het type gebouw en de functionele en technische kenmerken ervan. In de na-oorlogse wederopbouwperiode zijn door de grote woningbouwopgaven veel complexen op een industriële en systematische manier gerealiseerd. Welke gebouwtypen hebben welke kenmerken en mogelijkheden en hoe kan deze kennis strategisch worden ingezet? Welke ingrepen leiden tot welke kwaliteitsverbetering en kunnen wanneer gedaan worden om een goed proces te doorlopen en de optimale verhouding te krijgen tussen ingrepen en investeringen?

Sociale opgave
Elke renovatieopgave is een sociale opgave. Het goed doorlopen van het proces met de bewoners is een van de belangrijkste succesfactoren in een renovatieproject. De Buurtlift biedt een aanpak voor communicatie met bewoners, vanaf de planvorming tot en met de uitvoering. Daarbij wordt rekening gehouden met relevante ontwikkelingen op wijk- of buurtniveau.