Kwaliteitsbeleid

ERA Contour heeft sinds 1994 een gecertificeerd kwaliteitssysteem (ISO 9001:2008), dat geldig is tot april 2014. Eenmaal per jaar wordt de organisatie door een gecertificeerd extern bureau gecontroleerd op het daadwerkelijk naleven van het opgestelde kwaliteitsbeleid en de ISO 9001:2008 norm.

Ook beschikt ERA Contour over het Keurmerk Klantgericht Bouwen, waarover u hier meer kunt lezen.

Het kwaliteitsbeleid van ERA Contour is erop gericht opdrachtgevers te bieden, wat met hen is overeengekomen en ze in een vroeg stadium de zekerheid van een goed eindresultaat te geven. Wij willen ons onderscheiden door een goedlopend ontwikkelings- en bouwproces in alle projectfasen, adequate projectuitvoering en zorgvuldige begeleiding. ERA Contour benadert kwaliteitszorg als een continu verbeterproces, waardoor verhoging van de efficiency, effectiviteit en kwaliteit wordt bereikt. Door te leren van ervaringen streven we ernaar om zoveel mogelijk preventief te werken.

ERA KwaliteitsSysteem (EKS)
De directie bepaalt het kwaliteitsbeleid. Uitgangspunt is dat het kwaliteitssysteem procedures en werkwijzen vastlegt die operationeel zijn geregeld in de organisatie. Hierdoor is gewaarborgd dat het kwaliteitssysteem en het bijbehorende kwaliteitsbeleid draagvlak heeft in de hele organisatie. De procesleiders zijn daarbij verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering. Eenmaal per jaar toetst de directie of het ERA Contour KwaliteitsSysteem overeenstemt met het beoogde doel. Dit kan leiden tot bijstelling, aanpassing of uitbreiding van het kwaliteitssysteem of de procedures.

Uitvoeringskwaliteit
ERA Contour voert vanaf het moment dat wij bij een project betrokken zijn risico-analyses uit. Deze risico-analyse omschrijft alle risico’s die een project met zich meebrengt op het gebied van ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering, financiering en veiligheid. Ze bevat ook de acties die genomen moeten worden om deze risico’s te beperken.

Een extern bureau en/of het hoofd kwaliteit en service voert tijdens de uitvoering onafhankelijke kwaliteitscontroles uit. Zij verstrekken hierover rapportages aan de directie en desgewenst de opdrachtgever. Het project wordt tussentijds en/of na afloop geëvalueerd en de resultaten worden binnen de organisatie verspreid via ons uitgebreide digitale kennismanagement systeem.

Op veel projecten werken wij met een toezichthouder. Dit is een medewerker van een extern bureau die zorg draagt voor controle tijdens de bouw alsmede de oplevering van de woningen.

Service en Nazorg
De nazorg van het eindproduct, de opgeleverde woning of complex, begint vanaf het moment van opleveren. Voor de oplevering lopen we de woning samen met de kopers na op kleine gebreken. We noteren deze punten op een lijst en lossen ze binnen enkele dagen op. Ook tijdens de onderhoudsperiode van 3 maanden worden kleine onvolkomenheden zo snel mogelijk verholpen. Drie maanden na oplevering gaat de garantietermijn in. ERA Contour is aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), die het waarborgcertificaat verzorgt. Deze regeling biedt de koper van een nieuwbouwwoning een aantal belangrijke zekerheden en rechten.

Eventuele klachten tijdens de garantieperiode worden door de afdeling Kwaliteit en Service met behulp van een klachteninformatiesysteem behandeld en opgelost.

Audits
Een groep interne auditors voeren jaarlijks interne audits uit, onder leiding van het hoofd kwaliteit en service. Dit zijn medewerkers die door de stuurgroep kwaliteit zijn geselecteerd en die een speciale opleiding hebben gehad. Er wordt op toegezien dat de interne auditors hun audits onafhankelijk uitvoeren.

Titel Omschrijving Download
Certificaten
Certificaat ISO 9001 2011-2014
Keurmerk SKB 2012